lấy vợ trong Tiếng Anh là gì?

lấy vợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy vợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy vợ

    to get married; to wed; to take a wife

    tôi chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ i'm not thinking about getting married yet

    tổng thống duy nhất chưa bao giờ lấy vợ : james buchanan only president who was never married: james buchanan

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy vợ

    (of a man) to get married, take a wife