lấy nốt trong Tiếng Anh là gì?

lấy nốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy nốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy nốt

    to take notes