lấy mẫu trong Tiếng Anh là gì?

lấy mẫu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy mẫu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy mẫu

    to take a sample/specimen