lấy ra trong Tiếng Anh là gì?

lấy ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy ra

    to take out; to remove