lấy lãi trong Tiếng Anh là gì?

lấy lãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy lãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy lãi

    make profit

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy lãi

    make profit