lấy thiện trả ác trong Tiếng Anh là gì?

lấy thiện trả ác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy thiện trả ác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy thiện trả ác

    * thngữ

    to heap coals of fire on someone's head

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy thiện trả ác

    to repay evil with good