lấy thanh chắn đi trong Tiếng Anh là gì?

lấy thanh chắn đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy thanh chắn đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy thanh chắn đi

    * ngđtừ

    unbar