lấy thúng úp voi trong Tiếng Anh là gì?

lấy thúng úp voi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy thúng úp voi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy thúng úp voi

    to put a quart into a pint pot; to attempt the impossible

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy thúng úp voi

    to put a quart into a pint pot, to