lấy ra bằng vòi trong Tiếng Anh là gì?

lấy ra bằng vòi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy ra bằng vòi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy ra bằng vòi

    * ngđtừ

    spile