lấy người giàu có trong Tiếng Anh là gì?

lấy người giàu có trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy người giàu có sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy người giàu có

    * thngữ

    marry money