lấy mà cam kết trong Tiếng Anh là gì?

lấy mà cam kết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy mà cam kết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy mà cam kết

    * ngđtừ

    engage