lấy lại cam đảm trong Tiếng Anh là gì?

lấy lại cam đảm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy lại cam đảm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy lại cam đảm

    * thngữ

    to brace up