lấy lại cảm tình trong Tiếng Anh là gì?

lấy lại cảm tình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy lại cảm tình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy lại cảm tình

    * ngđtừ

    reingratiate