lấy lại bình tĩnh trong Tiếng Anh là gì?

lấy lại bình tĩnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy lại bình tĩnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lấy lại bình tĩnh

    to regain one’s composure