lấy làm xấu hổ trong Tiếng Anh là gì?

lấy làm xấu hổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy làm xấu hổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy làm xấu hổ

    * thngữ

    to put (have) one's tail between one's legs