lấy làm tiếc về trong Tiếng Anh là gì?

lấy làm tiếc về trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy làm tiếc về sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy làm tiếc về

    * ngđtừ

    deplore