lấy giá cắt cổ trong Tiếng Anh là gì?

lấy giá cắt cổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy giá cắt cổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy giá cắt cổ

    * ngđtừ

    soak

    * thngữ

    to price oneself out of the market