lấy gậy đập nước trong Tiếng Anh là gì?

lấy gậy đập nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy gậy đập nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy gậy đập nước

    * thngữ

    to plough the sand(s)