lấy gì làm bằng? trong Tiếng Anh là gì?

lấy gì làm bằng? trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy gì làm bằng? sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Lấy gì làm bằng?

    What can we use as evidence?