lấy ở kinh thánh trong Tiếng Anh là gì?

lấy ở kinh thánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy ở kinh thánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy ở kinh thánh

    * ttừ

    scriptural