lấy ở khuôn ra trong Tiếng Anh là gì?

lấy ở khuôn ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy ở khuôn ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy ở khuôn ra

    * ngđtừ

    unmould