lấy ơn trả oán trong Tiếng Anh là gì?

lấy ơn trả oán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lấy ơn trả oán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lấy ơn trả oán

    * thngữ

    to heap coals of fire on someone's head