giữ vững trong Tiếng Anh là gì?

giữ vững trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ vững sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ vững

    to hold fast to something

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giữ vững

    Hold fast

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữ vững

    hold fast