giữ của trong Tiếng Anh là gì?

giữ của trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ của sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ của

    to be careful with one's money