giữ đúng trong Tiếng Anh là gì?

giữ đúng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ đúng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ đúng

    * thngữ

    to stand on