giữ bí mật trong Tiếng Anh là gì?

giữ bí mật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ bí mật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giữ bí mật

  xem giữ kín

  to keep a secret

  bắt người yêu của mình thề giữ bí mật to swear one's sweetheart to secrecy

  hứa giữ bí mật to promise secrecy; to be under a promise of secrecy

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giữ bí mật

  to hold, keep a secret