giữ lửa trong Tiếng Anh là gì?

giữ lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ lửa

    to keep fire alight; to keep the fire going