giữ máy trong Tiếng Anh là gì?

giữ máy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ máy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ máy

    * thngữ

    to hang on (upon)