giữ nước trong Tiếng Anh là gì?

giữ nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ nước

    to defend/safeguard one's country