giữ em be trong Tiếng Anh là gì?

giữ em be trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ em be sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữ em be

    to baby-sit, babysitter