giữ mình trong Tiếng Anh là gì?

giữ mình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ mình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ mình

    xem giữ thân

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giữ mình

    như giữ thân