giữ bo bo trong Tiếng Anh là gì?

giữ bo bo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ bo bo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ bo bo

    to hold strictly