giữ hơi trong Tiếng Anh là gì?

giữ hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ hơi

    to hold one's breath