giữ eo trong Tiếng Anh là gì?

giữ eo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ eo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ eo

    to watch one's waistline