giữ ghế trong Tiếng Anh là gì?

giữ ghế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ ghế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ ghế

    to keep one's seat; to maintain one's position

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữ ghế

    to keep one’s seat, maintain one’s position