giữ sức trong Tiếng Anh là gì?

giữ sức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ sức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ sức

    to conserve/save one's strength