giữ tiết trong Tiếng Anh là gì?

giữ tiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ tiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ tiết

    to keep one's chastity (said of a widow who does not marry again)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giữ tiết

    Keep one's chastity (said of a widow who does not marry again)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữ tiết

    keep one’s chastity (said of a widow who does not marry again)