giữ nhà trong Tiếng Anh là gì?

giữ nhà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ nhà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ nhà

    to keep house

    giữ nhà cho ông bà to keep house for one's grandparents

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữ nhà

    to keep up, take care of a house