giữ lấy trong Tiếng Anh là gì?

giữ lấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ lấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ lấy

    to preserve; to conserve

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữ lấy

    to keep, preserve