giữ giá trong Tiếng Anh là gì?

giữ giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ giá

    to keep prices stable

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữ giá

    to keep prices stable