giữ chức trong Tiếng Anh là gì?

giữ chức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ chức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ chức

    * ttừ

    titular