giữ lễ độ trong Tiếng Anh là gì?

giữ lễ độ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ lễ độ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ lễ độ

    * thngữ

    to keep a civil tongue in one's head