giữ thân trong Tiếng Anh là gì?

giữ thân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ thân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ thân

    to take care of oneself; to look after oneself; to be on one's guard