giữ kẽ trong Tiếng Anh là gì?

giữ kẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ kẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giữ kẽ

  to stand on ceremony (with somebody)

  bạn bè với nhau không cần giữ kẽ làm gì there's no need for ceremony between friends

  to mind one's manners

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giữ kẽ

  Show excessive caution (in one's deallings), be overcautious

  Bè bạn với nhau không nên giữ kẽ như thế: Between friends one should such excessive caution

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giữ kẽ

  show excessive caution (in one’s dealings), be overcautious