giữ miếng trong Tiếng Anh là gì?

giữ miếng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ miếng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ miếng

    to be on one's guard; to keep up one's guard; to stand on the defensive

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • giữ miếng

    Stand (be) on one's guard

    Chúng kình địch nhau và giữ miếng nhau: They are rivals so they are on their guard against one another