giữ dáng trong Tiếng Anh là gì?

giữ dáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ dáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ dáng

    to look after one's figure; to keep/watch one's figure

    không giữ dáng được nữa to lose one's figure