giữ tầm trong Tiếng Anh là gì?

giữ tầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ tầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giữ tầm

    to hold