giữ vững vị trí trong Tiếng Anh là gì?

giữ vững vị trí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ vững vị trí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ vững vị trí

    * thngữ

    to hold one's own, to stand (stick) to one's guns