giữ một chức vụ trong Tiếng Anh là gì?

giữ một chức vụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ một chức vụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ một chức vụ

    * dtừ

    incumbency