giữ không cho đổ trong Tiếng Anh là gì?

giữ không cho đổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giữ không cho đổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giữ không cho đổ

    * thngữ

    to keep up